Välfärdsutredningen: Fortsatt osäkert kring idéburnas framtid
Välfärdsutredningens särskilde utredare Ilmar Reepalu. Foto: flickr/European Committee of the Region
17 maj | 2017
Statistiken över välfärdssektorn bör delas upp så att idéburna aktörer redovisas särskilt. Det är ett av de helt nya förslagen i slutbetänkandet av Välfärdsutredningen som överlämnades i förra veckan. Trots flera konkreta idéer för att förbättra för den idéburna sektorn skjuter utredningen i sin helhet förbi målet om att föreslå förbättrade förutsättningar för idéburna, skriver Forum i en kommentar.

Utredare Ilmar Reepalu lyfte i Dagens Nyheter i samband med överlämnandet att idéburna aktörer har en viktig roll i välfärden och bör stöttas. Reepalu skrev också att det bör “övervägas om idéburna aktörer ska kunna ges undantag från olika regler i syfte att underlätta deras verksamhet.

I slutbetänkandet av Välfärdsutredningen som överlämnades förra veckan är ett av de helt nya förslagen också att statistiken över välfärdssektorn bör delas upp så att idéburna aktörer redovisas särskilt. Hittills har det bara funnits “offentligt” och “privat” i statistiken där mindre idéburna organisationer har behandlats på samma sätt som stora, kommersiella aktörer.

Både Forum och riksorganisationen för idéburen vård och omsorg, Famna, har drivit frågan om att dela upp statistiken över välfärdssektorn mellan idéburet, offentligt och privat. Famna skriver i en kommentar att de ser med glädje på förslaget om att låta idéburna aktörer redovisas särskilt, eftersom en sådan uppdelning skapar möjligheterna för ett bättre regelverk för icke vinstdrivande, idéburna verksamheter.

Reepalu håller däremot i slutbetänkandet fast vid förslaget om vinstbegränsning, men menar samtidigt att detta bara är en startpunkt och att det behövs ytterligare åtgärder för att utveckla välfärdens kvalitet.

Forum kommenterar

Det är bra att idéburen sektors särart, viktiga roll inom välfärden och behov av bättre förutsättningar lyfts i samband med slutbetänkandet av Välfärdsutredningen. Nu när utredningen lämnat alla sina betänkanden kan Forum konstatera att det också finns en del inslag i utredningen som kan utgöra förbättringar för idéburen sektor. Det handlar bland annat om förslaget om ett nytt regelverk kring offentlig upphandling som skulle kunna möjliggöra för mindre organisationer att delta i upphandlingar. Förslaget om statistik kan också vara direkt betydelsefullt för idéburna organisationer. Här ligger nämligen möjligheten att hitta metoderna för att tydligare avgränsa vad som är en idéburen organisation och vad som inte är det, en grundförutsättning för att kunna utveckla sektorn.

I det grundläggande skjuter dock utredningen förbi målet om att föreslå förbättrade förutsättningar för idéburna organisationer. Först och främst saknar den förslag för att möjliggöra en omdefiniering av välfärdstjänster och därmed öppna upp för att idéburna ska vara första alternativet när det offentliga inte kan eller har möjlighet att bedriva en välfärdsverksamhet. Något som Forum också lyfte i vårt remissvar. För att idéburna ska kunna vara ett första alternativ när det offentliga inte bedriver välfärden behöver välfärdstjänster av Riksdagen definieras som ”icke ekonomiska tjänster med allmänt intresse”. Inget i slutbetänkandet visar på en sådan vilja att verka för en omdefiniering av välfärdstjänster.

Inte heller finns konkreta förslag kring Idéburet offenligt partnerskap (IOP). Det som skulle behöva ske för att idéburna organisationer ska kunna växa in i en större roll som delaktiga i skapandet av välfärd är en miljö där utveckling, lärande och samarbete präglar gränssnittet mellan det offentliga och det idéburna istället för marknad och konkurrens, precis som inom ramen för IOP. Då skulle fler idéburna organisationer kunna tänka sig att gå in i dialog om hur de kan utveckla konkret verksamhet - det visar intresset för IOP. Men eftersom utredningen bara skriver allmänt positivt om IOP och inte lägger några konkreta förslag på området, och eftersom utredningen inte valt att vara tydligare när det gäller vad som kan betraktas som icke ekonomiska tjänster i Sverige, så skapas inte dessa förutsättningar.

Reepalus fasthållande vid tidigare vinstbegränsningsförslag är också problematiskt. En vinstbegränsning av det slag Reepalu föreslår är bara en gradskillnad på samma spelplan som tidigare. Vi vill se en utveckling där marknadslösningarna inte är de enda som står till buds. Forums slutsats är att vi anser att det behövs metoder för att se till att skattepengar används till det syfte de är avsedda, men att vi inte kan se att den metod som utredningen föreslår ger privata aktörer, varken vinstutdelande eller idéburna, möjlighet att verka. Frågan om hur säkerställandet av att skattemedel går till det som de är avsedda för, måste nog tas upp i ett annat sammanhang, är vår bedömning.

Välfärdsutredningen har av olika skäl sammantaget inte skapat förutsättningar för att idéburna organisationer ska kunna växa och bli en viktigare del av välfärdsarbetet i Sverige. Men regeringen har utifrån delar av utredningens arbete möjligheten att lägga förslag som bidrar mer till det. 

Vår förhoppning nu är därför att regeringen gör just detta - tar de bra förslagen i utredningen och lägger en proposition till riksdagen, och att den politiska oppositionen samtidigt väljer att se till konkret utveckling snarare än politiska poänger och röstar för dessa.

Läs mer

Läs Forums tidigare artikel om vårt remissvar: ”Låt idéburna vara första alternativet när det offentliga inte kan bedriva välfärdsverksamhet”