Inbjudan att delta i UNHCR:s kartläggning av nyckelorganisationer i flyktingmottagandet
18 feb | 2019
Forum har blivit ombedda att medverka i UNHCR:s kartläggning "Volunteerism in the response to the Refugee and Migrant situation in Europe". Vi uppmuntrar alla organisationer som har verksamhet för asylsökande och flyktingar att delta.

UNHCR genomför i skrivande stund en kartläggning i 4 europeiska länder (Sverige, Spanien, Ungern och Frankrike) med syftet att kartlägga och bättre förstå de idéburna organisationer, nätverk och grupper som är tongivande i flyktingmottagandet. 

Projektet vill lära om följande: 

a) existerande nätverk, frivilliggrupper och organisationer involverade i arbete för flyktingar

b) i vilken utsträckning flyktingar själva är engagerade i arbete för andra flyktingar och frivilligverksamhet

c) olika typer av aktiviteter och verksamhet för flyktingar som nätverk, organisationer och frivilliggrupper arrangerar

d) relationen mellan civilsamhällets aktörer och offentliga aktörer på lokal och nationell nivå

e) existerande kapacitet, utmaningar och luckor i organisationernas arbete och dess konsekvenser för flyktingars engagemang och delaktighet

 

Har din organisationer viktig information om arbetet för flyktingar i Sverige?

Tveka inte att höra dig till UNHCR:s representation i norra Europa.  

 

Kontaktuppgifter:

Nodira Aminova

Associate Protection Officer

+46 (0)1 010 128 14

aminova@unhcr.org