Viktigt att regeringen lyssnar på Agenda 2030-delegationens slutrapport
12 mar | 2019
Den 11 mars lämnade Agenda 2030-delegationen in sitt slutbetänkande till regeringen. Forum ser flera positiva förslag och riktar nu fokus mot genomförande.

Det var under hösten 2015 som FN:s medlemsländer antog Agenda 2030. Som del i Sveriges genomförande tillsattes Agenda 2030-delegationen våren 2016 för att bidra till kunskapsutveckling, förankring av de globala målen samt föreslå regeringen en övergripande handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030. Den 11 mars presenterade delegationen sitt slutbetänkande.

Forum välkomnar ambitionerna

I slutbetänkandet finns en bred uppsättning förslag på åtgärder för att nå de globala målen och Forum välkomnar att det finns flera förslag för utbyte mellan myndigheter, näringsliv och civilsamhälle i genomförandet. Vi ställer oss också positiva till att slutbetänkandet förordar att regeringen framåt underlättar för samverkan mellan det offentliga och civilsamhället genom idéburet offentligt partnerskap (IOP).  Forum anser att det nu är centralt att regeringen agerar utifrån de många rekommendationer som delegationen lyfter.

”För Forum är Agenda 2030 är ett viktigt internationellt styrdokument som ger oss ett gemensamt språk, förståelse och ramverk för vad vi behöver åstadkomma politiskt på lokal, nationell, och global nivå framöver. Därför är vi glada för att den svenska delegationen betonar vikten av att civilsamhällets organisationer är delaktiga i genomförandet av Agenda 2030. Forum kommer att följa upp att regeringen gör vad den kan för att införliva dess rekommendationer.”, säger Göran Petterson, Generalsekreterare, Forum.  

Civilsamhällets utrymme, långsiktig finansiering och partnerskap av särskilt intresse

I delegationens slutbetänkande finns några förslag som Forum kommer att bevaka med särskilt intresse framöver.

  • att regeringen och statliga myndigheter aktivt bör verka för att öka långsiktigheten vid statlig bidragsgivning till civila samhällets organisationer
  • att regeringen aktivt bör verka för att främja och underlätta för samverkan mellan det offentliga och civila samhället och för idéburna offentliga partnerskap i frågor som är av betydelse för genomförandet av Agenda 2030.
  •  att regeringen bör verka för och stå upp för stärkandet av de medborgerliga och politiska rättigheterna, inklusive rätten att organisera sig, i alla länder
  • att en struktur för återkommande dialog ska skapas med ett nationellt forum inför FN:s högnivåforum för hållbar utveckling samt regionala forum där länsstyrelserna är sammanhållande
  •  att regeringen återkommande ska rapportera måluppfyllelse och genomförande av Agenda 2030

Civilsamhällets organisationer i gemensam avsiktsförklaring

För att målsättningarna i Agenda 2030 ska bli verklighet krävs ett hårt och konsekvent arbete där samtliga samhällssektorer involveras. Forum har på olika sätt bidragit i arbetet, bland annat som deltagande organisation i FN:s högnivågrupp, och kommer framgent arbeta hårt för de globala målens genomförande. Som grund för vårt engagemang har vi tillsammans med en rad andra organisationer skrivit under en gemensam avsiktsförklaring där vi åtar oss att bidra till genomförandet av agendan: https://concord.se/civilsamhallet-for-agenda-2030-en-gemensam-avsiktsforklaring