Har din organisation ett IOP?

Idéburet offentligt partnerskap är en samverkansform som sprider sig. Det är ett mellanting mellan upphandling och vanliga föreningsbidrag, där huvudsyftet är att skapa och utveckla verksamhet i idéburna organisationer genom dialog med det offentliga. Revisionsbyrån PWC och Forum samverkar om en undersökning för att beskriva hur många kommuner och organisationer som har ingått IOP:er.

Hej!

Som ett led i PwC:s mål att bidra till att lösa olika samhällsutmaningar gör vi tillsammans med Forum – idéburna organisationer med social inriktning, en inventering av hur ideell sektor samverkar rmed offentlig sektor när det gäller att lösa olika typer av samhällsutmaningar. Vi bedömer att enkäten tar ca 15-20 minuter att besvara.

Om du bedömer att någon annan inom din organisation passar bättre för att svara på frågorna, ber vi dig skicka enkäten vidare till denna person.

Resultatet av undersökningen kommer att publiceras i en rapport som kommer att vara offentligt tillgänglig.

Svaren kommer att behandlas så att det inte går att röja en enskild organisations svar. På ett ställe ber vi om kontaktuppgifter för att vid behov kunna följa upp svaren för att säkerställa kvaliteten i undersökningen. Det är dock inte obligatoriskt att ange dessa uppgifter.

Om du har några frågor avseende enkäten ber vi dig kontakta: Johan Sverker, johan.sverker@se.pwc.com eller 0709 – 29 39 17.

Tack för din hjälp!

Johan Sverker                   Ludvig Sandberg
Projektledare                    Politiskt sakkunnig, Forum

Klicka här för att komma till undersökningen: