Forum tipsar om intressant forskning

Här tipsar vi om relevant forskning om det civila samhället i Sverige och utomlands. Saknar du någon skrift eller bok? Maila oss på kansli@socialforum.se så utökar vi listan.

Amnå, Erik. Red.  Medmänsklighet att hyra? – Åtta forskare om ideell verksamhet

Amnå, Erik. Örebro universitet 2007. Governance: en utmaning för staten och för demokratin? Ingår i Vård med omsorg – möjligheter och hinder: betänkande från Delegationen för mångfald inom vård och omsorg

Amnå, Erik. Örebro universitet 2012 Från självständig idébärare till kontrakterad serviceleverantör, i ABF hundra år – och sedan? Red Ilshammar, Lars

Bjerke, Björn, Hjort, Daniel, Larsson, Håkan, Asplund, Carl-Johan. Folkbildningsföreningen 2007. Publikt entreprenörskap

Daniel Wohlgemuth; Uppsala Universitet.; [2006]. Den responsiva demokratin? : Effekter av medborgarnas delaktighet i den lokala demokratin,

Henriksen, Lars Skov; Ibsen, Bjarne red. Odense : Syddansk Universitetsforlag, 2001. Frivillighedens udfordringer : nordisk forskning om frivilligt arbejde og frivillige organisationer. Hvenmark, Johan. Stockholms handelshögskola 2008. Reconsidering membership

Hvenmark., Johan. Stockholms handelshögskola 2001.  Varför slocknar elden? Om utbrändhet bland chefer i ideell verksamhet.

Jeppsson Grassman, Eva. Verbum 2001. Socialt arbete i församlingens hägn 

Johansson, Håkan. (2009), ‘The Micro-Politics of the OMC: NGOs and the Social Inclusion Process in Sweden’, in Heidenreich, M. & J. Zeitlin (eds.) Changing European Employment and Welfare Regimes: The Influence of the Open Method of Coordination on National Reforms. London: Routledge (tillsammans med K. Jacobsson)

Johansson, Håkan. (2010) ”Hörs frivilligorganisationer i den lokala välfärdspolitiken”, i Salonen (red.). Umeå: Borea. (Tillsammans med Linn Johansson) (under utgivning)

Johansson, Håkan. (2010) EU och den ideella sektorn. En studie av det svenska Equalprogrammet, Rapport 2010:2, Hälsa och Samhälle: Malmö Högskola. (146 sidor)

Johansson, Håkan. (2010), ”Den Europeiska Unionens politik mot fattigdom”. Socionomen. Nummer 4. s. 22-30.

Johansson, Mairon. Linnéuniversitetet 2011. Vem har ansvar för välfärden? Om processen kring den nationella överenskommelsen på det sociala området

Johansson, S (2001) Självständiga rörelser eller kommunala underleverantörer – ideella organisationers roll i välfärdssystemet. Göteborg: CEFOS.

Johansson, Staffan. (1995) Verksamhetsbedömning i mjuka organisationer – Om kommunala ledares verksamhetsinformation och försök att finna mått på effektivitet inom social service. Doktorsavhandling. Göteborg: CEFOS. (284 sid)

“Markström, Urban.  Umeå Universitet  2006.  Professionaliseringen av det ideella

Nordfeldt, Marie   & Söderholm, Johan för Socialstyrelsen och Forum.  Frivilligorganisationer som uppdragstagare . http://www.socialforum.se/go.asp?142

Ola Segnestam Larsson, Civil Society Studies, Ersta Sköndal University College, the School of Business and Economics, Åbo Akademi University. 2011 Standardizing Civil Society, av

Olsson, Lars Erik.  Ersta Sköndal Högskola. 2007  Ett delvis ensamt liv

Olsson, Lars-Erik. Stockholms universitet 1999 Från idé till handling : En sociologisk studie av frivilliga organisationers uppkomst och fallstudier av Noaks Ark, 5i12-rörelsen, Farsor och Morsor på Stan.  http://www.avhandlingar.se/om/Lars-Erik+Olsson/

Segnestam Larsson, O (2010) Vem uppfann ideologin? Jakten på uppkomsten till och anspråken på föreställningen om ideologiers betydelse för ideella organisationer, Stockholm: Ersta Sköndal högskola.

Staffan Johansson, Göteborgs universitet 2005. Ideella mål med offentliga medel – Förändrade förutsättningar för ideell välfärd. 

Svedberg Lars, von Essen Johan och Jegermalm Magnus (2010).  Rapport till regeringskansliet. Stockholm: Ersta Sköndal högskola Svenskarnas engagemang är större än någonsin. Insatser i och utanför föreningslivet.

Svedberg, Lars & Trägårdh, Lars red. Det civila samhället som forskningsfält – Nya avhandlingar i ett nytt sekel. Den här boken presenterar 19 av de sammanlagt dryga 60-tal svenska doktorsavhandlingar från 2000-talet som på olika sätt behandlar det civila samhället eller delar av det.

Trägårdh, Lars. Red. Berghahn books 2007. State and Civil Society in Northern Europé – The Swedish Model Reconsidered.

Wennerhag, Magnus.  Lunds universitet. 2007. En annan värld är möjlig. 

Wijkström, Filip & Einarsson, Torbjörn  2006. Från nationalstat till näringsliv – Det civila samhällets organisationsliv i förändring

Wijkström, Filip & Lundström, Tommy  Den ideella sektorn. Sober förslag. 2002

Wijkström, Filip, Einarsson, Stefan & Larsson, Ola Stockholm, Socialstyrelsen. (2004) Staten och det civila samhället. Idétraditioner och tankemodeller i den statliga bidragsgivningen till ideella organisationer

Wijkström, Filip, Einarsson, Stefan. Stockholms handelshögskola 2004. Foundations in Sweden- Their scope, roles and visions. 

Wijkström, Filip. red, för Sektor3 Civilsamhället i samhällskontraktet

Wolmesjö, M., Zanderin, L. (2008). Views on Democracy and Civil Society – the Cases of Two Municipalitites in Sweden. Civil Society, Local Government and Human Services in the Baltic Sea Region : Papers from the NOBA research project. Oslo University College. 24

von Essen, J. Avhandlingsmanus. Uppsala: Teologiska institutionen (2007) Ideellt arbete och livsåskådning

von Essen, Johan & Åberg, Pelle (2009).  ”Folkbildningsrådet utvärderar No 3 2009”. Stockholm: Folkbildningsrådet. Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer. Studieförbunden och deras grundarorganisationer, medlemsorganisationer och samverkansorganisationer

von Essen, Johan (red), Lundåsen, Susanne,  Svedberg, Lars  och Trägårdh Lars  2010.  (red), Susanne Lundåsen, Susanne, Lars Svedberg och Lars Trägårdh, 2010. Det svenska civilsamhället – en introduktion I en ny bok utgiven av Forum för Frivilligt Socialt Arbete ger ett forskarteam från Ersta Sköndal högskola en introduktion till civilsamhället, den politiska debatten kring begreppet, en beskrivning av hur det svenska civilsamhället ser ut idag och en översikt över civilsamhällesforskningen.

Österås, Björn Tore FRISAM Norge  Levende lokalsamfunn