Bli medlem i Forum

Forum är en plattform där idéburna organisationer kan samlas och diskutera gemensamma frågor. Flera röster hörs alltid mer än en och för organisationerna är Forum en möjlighet att driva frågor på ett mer kraftfullt sätt.

Så här gör du för att bli medlem

För att bli ordinarie medlem skickar ni in en ansökan till Forums kansli. Till ansökan skall bifogas den sökande organisationens senast godkända  verksamhetsberättelse, nu gällande stadgar samt eventuella ytterligare dokument som efterfrågas i ansökningsformuläret. Styrelsen för Forum behandlar ansökan snarast. Adress: Box 16355, 103 26 Stockholm.

Ansökningshandling

Vad innebär det att vara medlem?
Att vara medlem i Forum innebär att stödja Forums ändamål som uttrycks i stadgarna: “Föreningens ändamål är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av idéburen organisering med social inriktning i Sverige, som bidrag till den demokratiska samhällsutvecklingen och den generella välfärden”. 

Ordinarie medlemskap innebär för organisationen att

  • ingå i ett viktigt sammanhang med andra riksorganisationer inom idéburet socialt arbete, vilket ger trovärdighet
  • utifrån gemensamma huvudståndpunkter kan Forum representera och vara den samlade rösten för generella frågor inom idéburet socialt arbete
  • lyfta frågor och påverka utvecklingen för idéburen organisering med social inriktning i Sverige
  • få möjlighet till nätverk med andra idéburna organisationer
  • få aktuell information och kunskap om idéburen organisering
  • få information om aktuell agenda för frågor rörande idéburna organisationer
  • genom rösträtt möjlighet att påverka Forums arbete och inriktning

Ordinarie medlem kan den organisation bli som:

3.1.1 ansluter sig till föreningens ändamål
3.1.2 bedriver verksamhet med syfte att förverkliga en eller flera allmännyttiga eller medlemsnyttiga idéer och definierar sin organisation som socialt inriktad
3.1.3 värnar om demokrati och mänskliga fri- och rättigheter som de gestaltas bland annat i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
3.1.4 återinvesterar eventuella överskott i verksamheten enligt § 3.1.2
3.1.5 inte är en del av stat, region, landsting eller kommuner
3.1.6 betalar den fastställda årsavgiften
3.1.7 är en riksorganisation eller fristående* organisation.
* Med fristående avses att inte vara distrikts- eller lokalorganisation i annat förbund

Medlemsavgifter per år för ordinarie medlemmar 2021
Den juridiska person som är medlem betalar avgift till Forum i förhållande till sin omsättning samt gällande prisbasbelopp vid faktureringstillfället. För medlemsavgift 2021 gäller årsredovisning från 2019. Årsavgiften faktureras i januari.
Den organisation som även har medlemskap i Famna får reducerad avgift, kontakta kansliet för att få korrekt medlemsavgift. 

Här kan du se vad din organisations medlemsavgift blir för år 2021.

Ansök om associerat medlemskap 
Vilken organisation som helst (kommuner eller företag t.ex) , som stödjer Forums mål, kan vara s.k. associerad medlem. En viktig aspekt är att genom sitt associerade medlemskap markerar organisationen sin vilja att stödja den idéburna organiseringen med social inriktning i Sverige.

Medlemsavgiften för associerade medlemmar är 5000 kr per år.

För våra associerade medlemmar är skälet till medlemskap oftast att de är verksamma inom, eller intresserade av, sociala frågor i samhället, och att de tror att idéburna organisationer är viktiga samarbetsparter i välfärdsfrågor. För några är det nog att via sitt medlemskap få insyn i hur debatten kring  de idéburna organisationernas roll i välfärden går, för andra är en konkret samverkan och partnerskap målet med engagemanget i Forum.

Att bli associerad medlem För att bli associerad medlem skall man skicka in en ansökan till Forums kansli. Fyll i och skicka in till Forum. Adress: Forum, Box 16355, 103 26 Stockholm

Till ansökningsformuläret