Kontakta oss
Forum
Hantverkargatan 3F
112 21 Stockholm

kansli@socialforum.se

Tel: 08-651 07 21

 

Bli en del av den sociala rörelsen - bli medlem i Forum

"Forum bjuder in oss medlemmar till samtal och frågar oss om läget i vissa frågor. Vi medlemmar är inte bara några som matas med grejer utan vi är med i spelet. Forum är väldigt lyhörda för vad som händer" - Frank Åkerman, Hela Människan.

Att Forum är en oberoende och principstyrd plattform där idéburna organisationer kan samlas och diskutera gemensamma frågor är det största motivet till medlemskap i Forum, enligt våra medlemmar. Flera röster hörs alltid mer än en och för organisationerna är Forum en möjlighet att driva frågor på ett mer kraftfullt sätt.

Så här gör du för att bli medlem

För att bli ordinarie medlem ska man skicka in en ansökan till Forums kansli. Till ansökan skall bifogas den sökande organisationens senast godkända  verksamhetsberättelse, nu gällande stadgar samt eventuella ytterligare dokument som efterfrågas i ansökningsformuläret. Styrelsen för Forum behandlar ansökan snarast. Adress: Forum, Hantverkargatan 3F, 112 21 Stockholm.

Ansökningshandling

Vad innebär det att vara medlem?
Att vara medlem i Forum innebär att man stödjer ändamålet bakom Forum som uttrycks i stadgarna som följer: “Föreningens ändamål är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av idéburen organisering med social inriktning i Sverige, som bidrag till den demokratiska samhällsutvecklingen och den generella välfärden”. 

Ordinarie medlemskap innebär för organisationen att

  • den ingår i ett viktigt sammanhang med andra riksorganisationer inom idéburet socialt arbete (många av de stora och välkända ingår), vilket ger trovärdighet
  • utifrån gemensamma huvudståndpunkter kan Forum representera och vara den samlade rösten för generella frågor inom idéburet socialt arbete
  • organisationen genom sitt medlemskap visar på solidaritet för den socialt inriktade idéburna sektorn i Sverige
  • lyfta frågor och påverka utvecklingen för idéburet socialt arbete i Sverige
  • den får möjlighet till nätverk med andra idéburna organisationer
  • den får samlad information och kunskap om idéburen organisering
  • den får information om aktuell agenda för frågor rörande idéburna organisationer
  • genom rösträtt kan organisationen påverka Forums arbete och inriktning

Ordinarie medlem kan den organisation bli som:

3.1.1 ansluter sig till föreningens ändamål
3.1.2 bedriver verksamhet med syfte att förverkliga en eller flera allmännyttiga eller medlemsnyttiga idéer och definierar sin organisation som socialt inriktad
3.1.3 värnar om demokrati och mänskliga fri- och rättigheter som de gestaltas bland annat i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
3.1.4 återinvesterar eventuella överskott i verksamheten enligt § 3.1.2
3.1.5 inte är en del av stat, region, landsting eller kommuner
3.1.6 betalar den fastställda årsavgiften
3.1.7 är en riksorganisation eller fristående* organisation.
* Med fristående avses att inte vara distrikts- eller lokalorganisation i annat förbund

Medlemsavgifter per år för ordinarie medlemmar
Den juridiska person som är medlem betalar avgift till Forum i förhållande till sin omsättning två år före betalningstillfället. Avgiftens storlek beror på den ansökande organisationens omsättning enligt nedanstående tabell.

Omsättningens storlekl Medlemsavgiftsinterval
0-5 miljoner 3 000 kr
5-25 miljoner 3 000-14 000 kr
25-48 miljoner 14 000-23 000 kr
48-148 miljoner  23 000-55 000 kr
48-284 miljoner 55 000-60 000 kr
284 miljoner -> 60 000 kr

 

 

 

 

 
Här kan du se mer exakt vad din medlemsavgift blir. 

Ansök om associerat medlemskap 
Vilken organisation som helst (kommuner eller företag t.ex) , som stödjer Forums mål, kan vara s.k. associerad medlem. En viktig aspekt är att genom sitt associerade medlemskap markerar organisationen sin vilja att stödja det frivilliga sociala arbetet i Sverige.

Medlemsavgiften för associerade medlemmar är 5000 kr per år.

För våra associerade medlemmar är skälet till medlemskap oftast att de är verksamma inom, eller intresserade av, sociala frågor i samhället, och att de tror att idéburna organisationer är viktiga samarbetsparter i välfärdsfrågor. För några är det nog att via sitt medlemskap få insyn i hur debatten kring  de idéburna organisationernas roll i välfärden går, för andra är en konkret samverkan och partnerskap målet med engagemanget i Forum.

Att bli associerad medlem För att bli associerad medlem skall man skicka in en ansökan till Forums kansli. Fyll i och skicka in till Forum. Adress: Forum, Hantverkargatan 3F, 112 21 Stockholm.

Till ansökningsformuläret