Hur styrs Forum?

Forums verksamhet styrs utifrån våra stadgar, en fyraårig verksamhetsinriktning, fyra inriktningsmål och en budgetram. Denna styrmodell har beslutats av Forums styrelse och började att gälla den 1 januari 2013.

Steg ett utgörs av stadgarna, all verksamhet måste rymmas inom det uppdrag som stadgarna stipulerar.

Steg två: Den fyråriga verksamhetsinriktningen fastställs av representantskapet. Verksamhetsinriktningen ska i löpande text ange ”färdriktningen” för Forum de kommande fyra åren. Verksamhetsinriktningen kan justeras efter två år utav representantskapet.

Steg tre: Utifrån den fastställda verksamhetsinriktningen utarbetar och fastställer styrelsen fyraåriga inriktningsmål. Det är mot dessa mål som styrelsen kommer att följa upp all verksamhet. Inriktningsmålen kan under den fyraåriga cykeln ändras utifrån eventuella justeringar av verksamhetsinriktningen.

Steg fyra: Styrelsen fastställer den ettåriga budgetramen. Den ettåriga verksamhetsplanen/aktivitetsplanen fastställs av Forums generalsekreterare.

Utöver detta har Forum också formulerat en Idépolitisk plattform. Den beskriver våra ställningstaganden i ett antal för Forums verksamhet centrala frågor. Plattformen har tagits fram av en kommitté utsedd av styrelsen. Plattformen har godkänts av representantskapet.

I menyn till vänster kan du ta del av våra styrdokument i sin helhet. Där hittar du även vår senaste årsredovisning.