Stadgar

Föreningens grundläggande styrdokument.

Stadgar Forum idéburna organisationer med social inriktning

Stadgar som PDF-dokument

Föreningens grundläggande styrdokument. Antagna vid föreningens bildande 1993-09-17, reviderade 1996-04-24, 1997-03-06, 2000-05-05, 2003-05-21, 2010-05-26, 2012-05-30, 2014-06-16, 2016-05-25 samt 2018-05-23.

 

§ 1 Föreningens benämning och ändamål

1.1 Organisationens juridiska form är ideell allmännyttig förening och skall benämnas FORUM –Idéburna organisationer med social inriktning

1.2 Föreningen har sitt säte i Stockholm.

1.3 Föreningens ändamål är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av idéburen organisering med social inriktning i Sverige, som bidrag till den demokratiska samhällsutvecklingen och den generella välfärden.


§ 2 Uppgifter

Föreningens uppgifter är:

2.1 Att öka förståelsen för att idéburen organisering med social inriktning har grundläggande betydelse för såväl demokratin, samhällsekonomin som den sociala sammanhållningen

2.2 Att öka förståelsen för att idéburen organisering med social inriktning kan arbeta med folkrörelsens former, kan utgå från kooperativets sju grundprinciper, kan vara företagsbaserade, kan bygga på frivilligarbete, i betydelsen obetalt, och betalt arbete i olika kombinationer.

2.3 Att utveckla kunskapen om och förståelsen för idéburen organisering med social inriktning.

2.4 Att genom nära kontakt med forskning och praktisk lokal verksamhet främja och utveckla metoderna för idéburet socialt arbete.

2.5 Att genom utbildning och kunskapsstöd främja ett gott ledarskap inom det bland idéburna organisationer med social inriktning.

2.6 Att främja ett erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna samt mellan dem och centrala och lokala myndigheter, respektive internationella organisationer.

2.7 Att skapa opinion för gemensamma frågor genom förslag och inlägg som är förankrade hos medlemmarna.

2.8 Att stärka stödet regionalt och lokalt genom samverkan med regionala och lokala plattformar.


§ 3 Medlem

3.1 Ordinarie medlem kan den organisation bli och vara, som:

3.1.1 ansluter sig till föreningens ändamål

3.1.2 bedriver verksamhet med syfte att förverkliga en eller flera allmännyttiga eller medlemsnyttiga idéer och definierar sin organisation som socialt inriktad

3.1.3 värnar om demokrati och mänskliga fri- och rättigheter som de gestaltas bland annat i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna

3.1.4 återinvesterar eventuella överskott i verksamheten enligt § 3.1.2

3.1.5 inte är en del av stat, region, landsting eller kommuner

3.1.6 betalar den fastställda årsavgiften

3.1.7 är en riksorganisation eller fristående* organisation.

* Med fristående avses att inte vara distrikts- eller lokalorganisation i annat förbund

3.2 Varje annan organisation än de som avses i §§ 3.1.2, 3.1.4 och 3.1.5 men som upprätthåller §§ 3.1.1, 3.1.3, 3.1.6 och 3.1.7 kan bli associerad medlemsorganisation.

3.3 Associerad medlemsorganisation äger rätt att delta i all verksamhet, men har ingen rösträtt på representantskapet.

3.4 Ansökan om medlemskap

3.4.1 Ansökan om medlemskap ska skriftligen inges till Forum. Den sökande ska därvid godkänna Forums stadgar.

3.4.2 Den som nekas ett medlemskap kan begära att styrelsen hänskjuter det till nästkommande representantskap för en ny prövning

3.4.3 Vid en ansökan om medlemskap är den sökande skyldig att lämna uppgifter om den ekonomiska omslutningen under det föregående kalenderåret.

3.4.4 En medlem är skyldig att lämna de uppgifter om ekonomisk omslutning som Forum infordrar

3.5 Om upphörande av medlemskap

3.5.1 En medlems uppsägning av medlemskapet sker genom en skriftlig uppsägning som skickas till styrelsen.

3.5.2 Medlemskapet upphör vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader sedan uppsägningen ägt rum.

3.5.3 Styrelsen får säga upp ett medlemskap. Detta sker genom en skriftlig underrättelse till det organ eller den person hos medlemmen som svarar för denne i frågor av detta slag. 3.6.2 har därvid motsvarande tillämpning.

3.5.4 Efter en egen uppsägning kan en medlem dock inte vinna utträde utan att ha tillhört Forum under minst två hela kalenderår. Utan hinder av vad som anges i första och andra styckena får styrelsen medge att en medlem får utträda vid nästkommande hel- eller halvårsskifte om det finns särskilda skäl.

3.5.5 En medlem som blir försatt i konkurs upphör omedelbart att vara medlem. En medlem som inte i rätt tid erlagt de stadgade avgifterna eller som bryter mot Forums stadgar eller skadat Forums intresse får styrelsen säga upp till omedelbart utträde.

3.5.6 När ett medlemskap upphör är medlemmen inte berättigad att återfå något av vad denne inbetalt till Forum eller att i övrigt erhålla någon andel av Forums tillgångar.

3.5.7 Den medlemsorganisation, utesluten medlemsorganisation, styrelseledamot eller av representantskapet utsedd revisor som är missnöjd med styrelsens beslut om utträde eller uteslutning kan begära att styrelsen hänskjuter beslutet till nästkommande representantskap för prövning och eventuellt ett nytt annat beslut. Styrelsens beslut gäller i det fallet fram till dess det ersatts av ett nytt beslut.

§ 4 Representantskap

4.1 Representantskapet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie representantskapsmöte hålls vartannat år, före maj månads utgång.

4.2 Representantskapet utgörs av röstberättigade ombud från medlemsorganisationer.

Ordinarie medlemsorganisation äger utse ett röstberättigat ombud. Rösträtt får inte utövas med fullmakt. En och samma person får bara utöva/inneha en röst samtidigt. Varje medlem av organisationen har motionsrätt till och yttranderätt vid representantskapet. Medlemsorganisationerna ska skriftligen anmäla till föreningen vem man valt att företräda sig vid representantskapet.

4.3 Vid ordinarie representantskap ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av mötesfunktionärer
  a) ordförande
  b) sekreterare
  c) justeringspersoner, två
 2. Justering av röstlängd
 3. Frågan om representantskapets stadgeenliga utlysande
 4. Årsredovisning, verksamhetsberättelse jämte revisorernas rapport
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Fastställande av fyraårig verksamhetsinriktning
 7. Fastställande av medlemsavgifter

8 Motioner och styrelsens förslag

9 Val av:
a) styrelsens ordförande
b) styrelseledamöter, minst fyra och högst åtta. Styrelseledamot väljs på ett personligt mandat för två år.
c) två revisorer samt en revisorssuppleant, varav en auktoriserad eller godkänd
d) valberedning med tre ledamöter varav en sammankallande

4.4 Extra representantskap hålls när styrelsen så beslutat eller när revisorerna eller en tredjedel av de ordinarie medlemsorganisationerna så begärt. Extra representantskap behandlar endast de ärenden som angivits i kallelsen.

4.5 Vid representantskapsmötet fattas beslut av närvarande ombud. Minst en tredjedel av det totala röstetalet måste vara närvarande för att representantskapet ska vara giltigt.

4.6 Beslut fattas med enkel majoritet såvida annat ej stadgats.


§ 5 Kallelse till representantskap med mera

5.1 Kallelse till representantskap med motions- och nomineringstid sänds till de röstberättigade ombuden, valberedningen, revisorerna samt till inbjudna gäster senast fyra månader och till extra representantskap senast en månad i förväg.

5.2 Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast sju veckor före representantskapet.

5.3 Föredragningslista med styrelsens förslag, motioner jämte styrelsens yttrande över dessa, samt valberedningens förslag sänds till de röstberättigade ombuden, valberedningen, revisorerna senast sex veckor före representantskapet.


§ 6 Styrelse

6.1 Föreningen förvaltas och företräds av styrelsen. Styrelsen ansvarar för att föreningens ändamål uppfylls och att föreningens stadgar även i övrigt följs.

6.2 Styrelsen utser inom sig en vice ordförande samt de befattningar den anser lämpligt.

6.3 Styrelsen kan vid behov tillsätta kommittéer och arbetsgrupper.

6.4 Styrelsen har främst följande uppgifter:

 1. Förbereda ärenden som ska föreläggas representantskapet.
 2. Verkställa representantskapets beslut.
 3. Verka för utveckling av föreningens verksamhet.
 4. Ansvara för föreningens tillgångar.
 5. Fastställa verksamhetsplan och budget för varje verksamhetsår som utgår från den fyraåriga verksamhetsinriktningen.
 6. Upprätta årsredovisning för varje verksamhetsår.
 7. Anställa och entlediga generalsekreterare samt att träffa överenskommelse om löne- och anställningsvillkor.
 8. Fastställa instruktion för generalsekreteraren.
 9. Bestämma vem eller vilka som äger rätt att teckna föreningens firma.
 10. Fastställa delegationsordning för arbetsutskott, föreningens ordförande och generalsekreterare.
 11. Besluta om medlemskap i föreningen.
 12. Besluta om uteslutning av medlem ur föreningen.

6.5 Styrelsen sammanträder på kallelse av föreningsordförande eller om minst tre ledamöter i föreningens styrelse begär det. Kallelse ska utfärdas minst en vecka före sammanträdet.

6.6 Styrelsen är beslutför när fler än halva antalet ledamöter är närvarande.

6.7 Beslut fattas med öppen omröstning och med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

6.8 Vid styrelsesammanträde ska föras protokoll, vilket ska till riktigheten bestyrkas av ordföranden eller vice ordföranden.

6.9 Vid tillsättande av styrelse och andra former av arbetsgrupper ska mångfaldsaspekter beaktas.


§ 7 Firmateckning

7.1 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de personer som styrelser utser därtill.

7.2 Firmatecknare får inte utan bemyndigande för föreningens räkning köpa fast egendom eller företa medelsplaceringar i aktier, obligationer eller liknande, ej heller uppta eller bevilja lån.


§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår

8.1 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

8.2 Styrelsen ska avge årsredovisning bestående av resultat- och balansräkning jämte förvaltningsberättelse.

8.3 Styrelsens förvaltning granskas av två revisorer.

8.4 Styrelsen ska senast den 1 mars varje år överlämna föregående verksamhetsårs redovisningshandlingar till revisorerna för granskning.

 

§ 9 Revisorer

9.1 På ordinarie representantskap ska väljas två revisorer samt två ersättare, varav en är auktoriserad eller godkänd för tiden fram till nästa ordinarie representantskap.

9.2 Revisorerna avger revisionsberättelse.

9.3 Revisor får närhelst han/hon begär så, ta del av samtliga handlingar som beskriver föreningens förvaltning och räkenskaper.

 

§ 10 Ändring av stadgarna

Beslut om ändringar av föreningens stadgar beslutas av representantskapet med två tredjedels majoritet av ombuden enligt fastställd röstlängd.

 

§ 11 Nedläggning av föreningen

11.1 Beslut om upplösning av föreningen fattas vid två på varandra följande representantskap med minst sex veckors mellanrum, varav minst ett skall vara ordinarie. Varje beslut om upplösning skall biträdas av minst två tredjedelar av ombuden enligt fastställd röstlängd.

11.2 Kvarvarande tillgångar skall fördelas till organisation med liknande ändamål som Forum i enighet med mötets beslut.