Styrelseprotokoll

Forum strävar efter att vara så transparenta som möjligt. Därför har vi tagit beslut om att göra våra styrelseprotokoll tillgängliga för både organisationens medlemmar och allmänheten.

Forums medlemmar kan begära ut protokollen i fulltext. Allmänheten kan ta del av protokollen med hänsyn till Överenskommelsens princip om öppenhet och insyn:

Principen om öppenhet och insyn ska tillämpas så att den idéburna organisationens uppdrag kan fullföljas och inte heller medför skada för brukare, frivilliga, anställda, tredje parter eller organisationernas inre demokrati.

Paragrafer i styrelseprotokollen som har effekt enligt denna princip kommer att strykas vid utlämnande av protokoll till annan än Forums medlemmar.

Du begär ut ett protokoll genom att skriva till: Christopher.andersson@socialforum.se

 

Nedan kan du ta del av några sammanfattningar av vad styrelsen har diskuterat under sina möten. 

100903
Delegationer och befogenheter samt generalsekreterarens sidouppdrag
Strategi för 2011
Verksamhetsinriktningens konsekvenser
Utbildningssatsning och samarbete kring omvärldsbevakning
Finansiering för Forums fortsatta arbete
Ideell – offentligt partnerskap
Medlemsansökan Frivillig väntjänst
Frivilligåret 2011
Höstens program
Hantering av protokoll

101103
Verksamhetsplan 2011
Integrationsöverenskommelse
Ideellt – offentligt partnerskap
Kommitté för juridiska frågor

101203
Forums finansiering
Stödstruktur för frivilligcentraler
Finansieringsrapport för sektorn
Remiss SOU kompetens och ansvar

110131
Verksamhetsplan 2011
Prel. Bokslut       
Slutrapport Frivilligcentralsprojektet       
Debattartikel om politiken       
Almedalen       
Medlemsmöte/demokratikonferens   

110309
Strategidiskussion verksamhetsinriktning 2013-2016, inklusive namnfrågan och ändamålsparagraf
Forums sektorsorganisatoriska åtaganden
Almedalen

110615
Avknoppningsdiskussion, PwC
Strategidiskussion verksamhetsinriktning 2013-2016,
Avrapportering studieresan samt hantering av EU
Almedalen

110912
Uppföljning verksamhetsplan 2011       
Principdiskussion om samarbetspartners       
Åtgärdsplan för hantering av ekonomiskt underskott       
Fortsatta diskussioner om Forums framtid
Verksamhetsinriktning 2013-2016

111207
Prel verksamhetsplan och budget   
Stadgeförslag           
Verksamhetsinriktning 2013-2016

120118
Verksamhetsplan 2012       

120418
Förvaltningsberättelse 2011   
Repskap

120822
Konstituering av styrelsens funktioner
Verksamhetsplanering   

121031
Verksamhetsplanering       
Delegationsordning och sidouppdrag   
Mötesplan samt styrelsens utbildningsplan

130924

Förstudie idépolitisk arbete 

Modell för opinionsarbete

131106

Erikshjälpen ny medlem i Forum

Utredning om Almänna Arvsfonden

Justering av inriktningsmål

140411

Lokala föreningsråd

Ekonomisk rapport 2014

140616

Konstituering av styrelse

Teckning av föreningens firma

141127

 Ibn Rushd och Synskadades Riksförbund nya medlemmar

Nytt forskningsprojekt

Forum etablerar långsiktig seminarieserie

Verksamhetsplan 2015

150225

Forums kommunikationsplan

Tillägg till verksamhetsplan och budget

Principer för medlemskapsarbete

 150916

Asylnätverkets satsning inom organiserad sysselsättning

Uppsägning av två organisationers medlemskap 

Frågan om momsbeläggning av delar av Forums verksamhet

 151120

Beslut om två nya medlemskap

Bemannings och finansieringsplan

Medlemskapsutredning

 160120

Verksamhetsplan 2016

Budget 2016

Förslag till verksamhetsinriktning 2017-2020

 160208

Översyn av arbetet med Forums kommande verksamhetsinriktning

160525

Konstituering av Forums styrelse

Teckning av Föreningens firma

 160621

Presentation av styrelsen

Genomgång av styrdokument

Presentation av Forums finansiering

Forums roll i civilsamhället

 161006

Samarbetsavtal och Borgensring

Ramverk och målsättningar

Revidering av idépolitisk plattform

 161128

Idépolitiska plattformen

Medlemsansökan

Verksamhetsplan 2016

Utträde ur Forum

170209

Remissvar Välfärdsutredningen

Vice-ordförande Forum

Medlemsansökan

Långsiktig finansiering. 

170427

Medlemsansökan

Studieresa

Årsbokslut

Administrativa policyer