Lokal samverkan

Forum har ingen egen regional eller lokal struktur. Istället hoppas vi kunna samverka med de intressesammanslutningar som redan finns runt om i landet. Forum har bidragit till arbetet med regionala och lokala överenskommelser på några platser i landet och är öppet för fler.

Det finns ett antal överenskommelser och andra samverkansformer i kommuner och landsting. Vi kommer här att presentera några lösningar som används. För att följa vilka kommuner och regioner som arbetar med att sluta överenskommelser eller är klara, gå till hemsidan för de idéburna organisationer som undertecknat beslutet om samverkan.

Den vanligaste formen för en lokal överenskommelse är att den görs sektorsövergripande. Dvs att överenskommelsen sluts mellan kommunen och hela den idéburna sektorn. Örebro, Göteborg, Uppsala är exempel på detta.

Stockholm har valt en annan väg. Där har man slutit en överenskommelse som har en avgränsning som liknar den nationella, dvs fokuserat mot sociala frågor och organisationer.