Nationell samverkan

Forum är aktivt representerat i ett antal sammahang. Det rör sig både om formella organisationer, men också projekt och nätverk. Syftet med denna representation är alltid att försöka uppnå Forums ändamålsparagraf. I ett antal frågor vinner Forum och våra medlemmar på att organiserat samverka med andra.

Formella organisationer

Ideell Arena – möjlighet till utveckling via forskningsresultat

CIVOS – sektorsövergripande frågor där vi opinionsbildar gemensamt

FRII – samarbete i finansierings- och insamlingsfrågor

 

Koppling till det offentliga
Samordningsgruppen för idéburna organisationer – den samlade arenan för uppföljning av frågor som är direkt kopplade till den nationella överenskommelsen på det sociala området

Gemensamma arbetsgruppen – där de tre parterna (regeringen, SKL och de idéburna organisationerna) träffas för att rapportera vad som sker i relation till den nationella överenskommelsen på det sociala området

Partsgemensamt Forum – Forum har hittills en plats inom ramen för Civos i detta samverkansforum mellan regeringen och de idéburna organisationerna, som Ungdomsstyrelsen driver. Utgångspunkten här är politiken för det civila samhället.

Tema entreprenörskap och företagande – hur entreprenörskap och företagande kan bidra till ökad social inklusion, för oss framförallt genom de verksamheter som vår typ av organisationer bedriver

 

 

Nätverk och projekt

Framtidsrådet – en samtalsarena som bildats som ett svar på den av regeringen bildade framtidskommissionen.