Forum har beslutat sig för att fokusera på social innovation. Det gör vi för att vi tror att det begreppet står för ett centralt tema som alltid varit viktigt för socialt inriktade idéburna organisationer och som kommer att vara det. Det handlar om förmågan att vara nyskapande i metod, angreppssätt men också i samverkansrelationer. En social innovation är ny lösning som är social både vad gäller mål och/eller medel, och som möter sociala behov bättre än tidigare alternativ, främst genom insatser som inte motiveras ekonomiskt.

Foto: Missing People

Starten för det stora flertalet idéburna organisationer är ett behov av något slag som människor ser. Organiseringen uppstår när det blir tydligt att behovet inte möts och eller att en enskild människa inte kan hantera behovet. Listan av sådana exempel kan göras lång. Exempel som i många fall tagits över av offentliga organisationer men i en del fall långsiktigt bedrivs av idéburna organisationer.

Dessa verksamheter kan beskrivas som sociala innovationer, dvs lösningar på sociala problem som på ett bättre sätt än tidigare löser sociala behov, och som ofta görs i samverkanskonstellationer som inte funnits tidigare.

Svenska regeringen anser att innovation är viktigt. De har skapat en nationell innovationsstrategi där social innovation och det civila samhället omnämns. Dock är regeringens huvudsakliga inriktning när det gäller innovation, teknisk och kommersiell. 

Forum menar att både historien och nuet visar att den sociala innovationen också är central för hur vårt samhälle fungerar och utvecklas. Och behovet av social innovation är lika stort idag som tidigare.

Forum har inlett ett arbete för att etablera regionalt etablerade nätverk kring social innovation. Dessa nätverk består av offentliga aktörer som regioner/landsting, universitet och idéburna organisationer. I dessa nätverk skapas en databas av lokala exempel på sociala innovationer. Forums ambition är att ur dessa exempel skapa förståelse för hur social innovation kan stödjas på bra sätt. Vi vill koppla detta till den nationella politiken kring social innovation samt till denna agenda på EU-nivån.

Vår förståelse av social innovation är inte att den sker uteslutande inom “vår” del av samhället, dvs civilsamhällets organisationer och nätverk. Social innovation kan ske var som helst; hos en människa, bland lösa nätverk av människor, i vinstsyftande företag, inom det offentliga, inom akademien. Men vi fokuserar här det som sker hos idéburna organisationer eller i samverkan mellan dessa och andra delar av samhället.

Vi kommer efterhand på denna sida att beskriva hur våra regionala nätverk ser ut, och inbjuda till samarbete. Vårt första regionala partnerskap är i region Örebro. I ett samarbete mellan regionen, Universitetet, stiftelsen Cesam och Forum kartlägger och dokumenterar vi exempel på social innovation, samt analyserar hur dessa verksamheter kan stödjas. I lärseminarier som genomförs med folkbildningspedagogik och med forskare från nio olika akademiska discipliner skapas en databas av exempel. Det går att läsa mer på denna webbplats. Databasen med exempel är inte utlagd än men det kommer.

Forum medverkar också i arbetet kring social innovation inom EU. Och det arbetet kommer också att beskrivas mer här efterhand.