Tema: samverkan

Forum är djupt engagerat i olika typer av samverkan mellan idéburna organisationer och offentliga aktörer.

Överenskommmelsen på det sociala området

Forum var en av initiativtagarna till något vi kallade Spelregler. 2008 ledde det arbetet fram till att Överenskommelsen  på det sociala området togs fram. I Överenskommelsen samverkan regeringen, Sveriges kommuner och landsting samt idéburna organisationer inom det sociala området. Forum är idag med i den gemensamma arbetsgruppen i Överenskommelsen, och del av samordningsgruppen av de idéburna organisationerna. Forum är också värdorganisation för kansliet för Överenskommelsen på det sociala området. Läs mer här

Europarådskoden

Forum tog tillsammans med några systerorganisationer initiativ till det som blev Europarådskoden, och vi ledde därefter arbetet med att göra det konkreta arbetet. Beslut om att koden ska gälla togs av Europarådet 2009, och förnyades under 2015. Koden är ett verktyg för inflytande, som handlar om idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Syftet är att underlätta samverkan och bidra till att skapa en bra miljö för organisationer i Europarådets medlemsländer och Vitryssland. I Sverige ligger idag arbetet med Europarådskoden på MUCF. Läs mer här 

Idéburet Offentligt Partnerskap

Forum tror på relationer mellan idéburna organisationer och det offentliga för att lösa samhällsproblem. IOP är en partnerskapsrelation mellan det offentliga och den idéburna sektorn som Forum tog fram 2010. Under hösten 2015 valde Sveriges Kommuner och Landsting att ställa sig positiva till att använda IOP som samverkansmodell. Sveriges regering har också uttryckt att de vill bygga ett starkare lagligt stöd för modellen. Läs mer här

Partsgemensamt forum

Partsgemensamt forum är regeringens samverkansmodell där representanter från regeringen och civilsamhället  diskuterar hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor sammankallar och administrerar forumet. Forum har en representant i PGF.  Läs mer här 

Kunskapsprojekt om samverkan

Under åren har Forum varit drivit flera projekt om samverkan och kunskapsutveckling. Här är några exempel: 

Frivilligcentralerna

Under åren 2008-2010 drev Forum tillsammans med Cesam och några frivilligsamordnare ett nationellt projekt om frivilligcentraler, där fokus var att samla kunskaper och bidra till bättre utveckling. I samban med projektet bildades Riksförbundet Sverige Frivilligcentraler och förbundet Sveriges Frivilligsamordnare. I slutet av projektet sammanställde vi en rapport som du kan läsa här

Kommunal och Ideellt/idéburtn Medskapande

Under åren 2012-2014 drev Forum tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting KIM-projektet – Kommunalt och Ideellt Medskapande. KIM var ett nationellt projekt som fokuserade på hur man lokalt och regionalt kan möta samhällsutmaningar just genom medskapande mellan offentliga aktörer och idéburna organisationers frivilliga egen-drivna arbete. I slutet av projektet sammanställde vi en antologi som du kan läsa här