Civilsamhälle för tillit och demokrati

Projektet syftar till att stärka civilsamhällets och det offentligas arbete mot våldsbejakande extremism och andra anti-demokratiska uttryck. Med projektet vill vi också bidra till ökat utbyte mellan civilsamhället och det offentliga i dessa frågor.

Kontaktpersoner

Anton Alsander, projektledare
anton.alsander@socialforum.se
076-1911156

Anna Ardin, projektledare
anna.ardin@socialforum.se
073-390 70 69

Mer om projektet
Civilsamhället är en viktig del av kampen mot extremism och antidemokratiska yttringar i samhället. Forskning har visat att människor som deltar i det demokratiska föreningslivet utvecklar en ömsesidig respekt och tillit gentemot sina medmänniskor. Civilsamhället har alltså en inneboende potential för att effektivt arbeta mot extremism, radikalisering och antidemokratiska beteenden. I en enkät med 100 ledare inom civilsamhället, som vi genomförde nyligen, uppgav dock fler än sex av tio ledare att de saknar verktyg, metoder och kunskaper för att fullt ut uppnå denna potential.

Projektet – som drivs tillsammans med Fryshuset, Ibn Rushd, KFUM, Studieförbundet Vuxenskolan och Överenskommelsen – syftar till att råda bot på den brist på verktyg som medlemsorganisationerna har gett uttryck för. Vi kommer därför att sammanställa en handbok med användbara metoder för hur man kan bemöta människor som börjat visa antidemokratiska tendenser. Projektet syftar också till att skapa bättre nätverk mellan de organisationer inom civilsamhället som arbetar direkt med dessa frågor, samt de som uppfattar att de är i behov av djupare kunskap kring ämnet.

Vår målsättning är också att spridningen av handboken och dess innehåll fortsätter efter projektets slut. Exempelvis ska olika studieförbund använda den för att bedriva studieverksamhet spridd över landet. På så sätt kommer också kunskapen som genererats spridas utanför civilsamhället och den offentliga sektorn. Och eftersom ett av projektets mål är att uppmuntra och skapa bättre förutsättningar för samarbeten mellan olika aktörer som antingen aktivt vill arbeta mot våldsbejakande extremism, eller som upplever att deras verksamhet kommer i kontakt med målgrupper i riskzonen för radikalisering, så ser vi också fram emot att efter projektets slut fortsätta arbetet för tillit och demokrati, då med ännu bättre förutsättningar.