Har du frågor?
Vid frågor är du välkommen att kontakta projektsamordnare Paulina Troillet.
E-post: paulina.troillets@volontarbyran.org.
Telefon: 073-4227432

 

Asyl och etablering

Forum driver två sakfrågenätverk riktade mot asyl och etableringsfrågor. Dels leder Forum ett nationellt nätverk av 15 medlemsorganisationer aktiva inom området för asyl och etablering, och dels leder Forum ett regionalt nätverk riktat mot asylfrågor inom Stockholm län. Gemensamt för båda nätverken är att de samlar frivilligorganisationer som tillsammans arbetar för att på olika sätt förbättra förutsättningarna för nyanlända i Sverige.

Regionalt nätverk i Stockholm län

Forum arbetar sedan hösten 2016 med nätverksstärkande aktiviteter i Stockholms län. Vi samlar omkring 70 organisationer som är aktiva inom området för asyl och etablering i länet. I detta arbete ordnar vi träffar där vi diskuterar aktuella frågor. Utöver den samlande rollen är Forum också med i flera referensgrupper, däribland kopplat till Länsstyrelseprojektet Välj inkludering satsningen samt Tidiga insatser för asylsökande (TIA). I dessa lyfter vi civilsamhällets röst inom asyl- och etableringsfrågor.

Är du intresserad av att medverka på någon av våra nätverksaktiviteter i Stockholm, hör av dig till paulina.troillet@socialforum.se. 

 

Nationellt nätverk

Forums nationella nätverk inom området för asyl och etablering består idag av 15 medlemsorganisationer och syftar till att förbättra samordningen i arbetet med asylsökande och nyanlända, både nationellt och lokalt. Beslutet att bilda nätverket togs under ett medlemsmöte den 26:e mars 2015, efter att vi under en längre tid kunnat se hur behoven i mottagandet av asylsökande i Sverige ökat, samtidigt som de flesta aktörer upplever att djupare samverkan är nödvändig. Nätverket är ett svar på denna utveckling och ett sätt att försöka koordinera de ideella krafter som är verksamma i det svenska mottagnings- och etableringsarbetet. 

I mer konkreta termer innebär det att nätverket samlar och sprider erfarenheter och kunskaper om förutsättningar och omvärldsfrågor, bidrar med råd och stöd till lokala och regionala aktiviteter, samt fungerar som stödjande samtalspart till myndigheter och policynivå inom området för mottagande- och etableringsfrågor. Våra medlemsorganisationer möter i stor utsträckning gemensamma utmaningar och hinder i sitt dagliga arbete vilka kräver en ökad samverkan, dels över organisationsgränser men också mellan ideell, privat och offentlig sektor. Några sådana utmaningar är behovet av långsiktig finansiering, samordning och stöd i rekrytering och utbildning av frivilliga.

Medlemmar i nationellt nätverk

Civilförsvarsförbundet

Frälsningsarmén

Ibn Rushd

Individuell Människohjälp

Islamic Relief

KFUM Sverige

LP-verksamheten

Majblomman

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Rädda Barnen

Röda Korset

Sensus

Simon

Sociala Missionen

Svenska Kyrkan

För mer information om Asylnätverket och om vad medlemsorganisationerna gör, ladda ned vår PDF.

 

 

Nytt organisations- och volontärstöd

Forum har inom ramen för det regionala nätverksarbetet i Stockholm län tagit fram ett organisations- och volontärstöd. Stödet har tagits fram utifrån en uttryckt önskan i nätverket om information till volontärer och ledare om frågor kopplat till asylsökandes och papperslösas rätt till vård, vilka civilsamhällesorganisationer som finns för målgruppen i länet, samt råd och stöd till dig som engagerar dig ideellt samt organisationer.

Ladda ned stödet här! Materialet är senast uppdaterat 20190415