Kontakta oss
Forum
Hantverkargatan 3F
112 21 Stockholm

kansli@socialforum.se

Tel: 08-651 07 21

 

Projekt vi driver

Foto: Missing People

Foto: Missing People Sweden

Forum driver flera projekt för att förbättra förutsättningarna för idéburna organisationer att ha en roll i välfärden och vara en del av det politiska samtalet.

Samarbete för ett öppnare och mer inkluderande Sverige
Svenska Röda Korset, Riksidrottsförbundet, Svenska kyrkan, Rädda Barnen och Forum – idéburna organisationer med social inriktning inleder nu ett samarbete för ett öppnare och mer inkluderande Sverige. Ett gemensamt arbete som sätter fokus på etableringsprocessen för nyanlända blir första steget i det nya samarbetet. Läs mer här.

Civilsamhälle för tillit och demokrati
Projektet syftar till att stärka civilsamhällets och det offentligas arbete mot våldsbejakande extremism och andra anti-demokratiska uttryck. Genom att bidra till ökat utbyte mellan civilsamhällets organisationer och det offentliga syftar projektet till att ta fram metoder och verktyg för hur civilsamhällesorganisationer kan arbeta för att bemöta extremism. Läs mer.

Forums asylnätverk
Forums asylnätverk är ett nätverk bestående av 16 frivilligorganisationer som tillsammans arbetar för att på olika sätt förbättra förutsättningarna för nyanlända i Sverige. Läs mer.
 
Snapshots from the borders
Forum medverkar som svensk part i ett europeiskt projekt med 31 parter om migration. Projektet har som syfte att öka kunskapen om de globala utmaningar som finns runt migrationsfrågor – på europeisk, nationell och lokal nivå. Projektets mål är att stärka ett aktivt nätverk av lokala platser som ett sätt att främja en större politisk samstämmighet på alla nivåer. Hela projektet lutar sig på FN:s hållbara utvecklingsmål. Läs mer
 
PAN2030
Forum vill genom projektet PAN 2030 skapa en plattform med relevanta aktörer för asylsökande och nyanlända, en paraplystruktur som kan skapa effektiva partnerskap och fungera vägledande när stöd ska möta behov samt säkerställa att nyanländas röst hörs. Människor som kommit till Sverige som flyktingar är överrepresenterade i fattigdom, social utsatthet, bostadslöshet och arbetslöshet. Samtidigt är de underrepresenterade i fråga om tillgång till rättssäkerhet och inflytande över sina liv. Detta är ett hinder för Sverige att uppnå de globala målen. Organisationer inom civilsamhället samt privata och offentliga aktörer har mobiliserat resurser och engagemang, men det saknas ett samlande nätverk för att matcha de asylsökandes sociala och juridiska behov med befintliga stödstrukturer.
 
Civilsamhälle för öppenhet och mångfald
Inom projektet civilsamhälle för öppenhet och mångfald vill Forum skapa en plattform för att organisera civilsamhällets antirasistiska arbete. Historiskt har civilsamhällsorganisationer varit den ledande i arbetet mot rasism och försvarat allas lika värde och rättigheter. Forskning har dock visat att arbetet hämmas av att aktörerna är organiserade i allt för lösa nätverksstrukurer utan gemensamt språk. Mångfald och öppenhet är berikande samhällsfundament. När vissa invånare utesluts på grund av religion, etnicitet eller ursprung tappar demokratin styrka. Vi vill därför etablera ett nätverk för att samla aktörer som arbetar för främjandet av mångfald och mot rasism.