Partnerskap fruktat - men också efterfrågat
21 sep | 2018
Forum noterar ett ökat intresse för Idéburet offentligt partnerskap samtidigt med en växande oro - vilket bland annat syns i förfrågningar om utformning och efterfrågan på utbildningar vi får. Här tydliggör vi hur det aktuella läget ser ut, både vad gäller överklagande och utredning, och kopplingen till Agenda 2030.

När vi nu är på väg in i det nionde året med Idéburet offentligt partnerskap (IOP) kan vi konstatera att det samtidigt finns ett växande intresse och en växande oro. Intresset handlar om det många tror kan vara möjligt att uppnå i olika frågor om partnerskap upprättas. Oron handlar om risken för att partnerskapet kan vara olagligt i efterföljd av det sk Alingsåsfallet. Där har en domstol dömt kommunen att betala skadestånd, men frågan är fortfarande föremål för prövning eftersom kommunen har överklagat domslutet.

Vi har tidigare skrivit om Alingsåsfallet och att vår tolkning av läget är att det egentligen inte finns större anledning till oro nu än före domen, för de allra flesta. Detta eftersom Alingsåsfallet är om inte unikt så mycket ovanligt. De flesta verksamheter som är föremål för IOP:er eller diskussioner om IOP:er liknar inte Alingsåsfallet. Varken vad gäller verksamhetens art eller omfattningen vad gäller pengar. Men vi kan konstatera att detta ändå lämnar många aktörer med oro. Och detta har också regeringen uppfattat vilket är en drivkraft bakom att de tillsatt en utredning som bland annat ska ”föreslå riktlinjer, kriterier eller andra tillämpbara instrument för ingående av idéburet offentligt partnerskap (IOP), i syfte att främja samverkan mellan idéburna aktörer och det offentliga”. Utredningen ska vara klar i december 2019.

Intresset för IOP avläser Forum bland annat genom de förfrågningar vi får om att beskriva metoden, exempelvis fyra tillfällen nu under hösten. Vid dessa tillfällen samlas folk från hela landet i idéburna organisationer men också från offentliga aktörer för att fördjupa sina kunskaper kring att bygga partnerskap. Förutom intresset kring vad som är möjligt att uppnå i integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, missbruksfrågor, skolfrågor, etc, så är en drivkraft som förenar många aktörer kopplingen till FN:s globala mål i Agenda 2030. Där är det mycket tydligt att för att kunna möta de utmaningar som vår tid ställer, är partnerskapet nödvändigt. Och det vet de politiska partierna i riksdagen om. När Forum intervjuade partisekreterarna för riksdagspartierna i våras, sa de alla att de ansåg att det var viktigt att IOP får bättre förutsättningar.

Forum är övertygat om att i den mån som oklarheter juridiskt nu råder om IOP så kommer den politiska viljan att skapa möjligheter också juridiskt.